IV. veřejné zasedání zastupitelstva obce

ze dne 20.7. 2006

 

 

 

Přítomni: V. Malík          ..

J. Handrla          ..

Vl.Hebron          ..

V. Filípek          ..

I. Hrazdil          ..

 

 

 

 

Program jednání: 1. Pověření zapisovatele jednání

2. Pověření ověřovatelů

3. Určení usnesení schůze

4. Určení minimálního počtu členů do zastupitelstva obce pro volební období 2006 - 2010

5. Rozpočtová opatření

6. Prodej pozemku p. J. Pospíšilovi

7. Odměny

8. Proplacení dovolené

9. Diskuse

10. Schválení usnesení

11. Závěr

 

 

Schůzi zahájil v 18.30 hod. starosta obce V. Malík a přivítal občany v zasedací místnosti OÚ.

 

 

1) Zapisovatelem jednání byl pověřen J. Handrla.

Hlasování: Pro ­ 5, Proti ­ 0, Zdržel se ­ 0

 

2) Ověřovateli zápisu byli zvoleni I. Hrazdil a V. Filípek

Hlasování: Pro ­ 5, Proti ­ 0, Zdržel se ­ 0

 

3) Určením usnesení schůze byli pověřeni: V.Hebron, I.Hrazdil, V.Filípek, V.Malík

 

4) Starosta obce V.Malík obeznámil přítomné s určením minimálního počtu členů do zastupitelstva obce pro nadcházející volební období. Dle zákona o obcích je stanoven počet členů obecního zastupitelstva v obcích do 500 obyvatel na 5 ­ 15 členů. Starosta navrhuje 7 osob do zastupitelstva obce.

Hlasování: Pro ­ 5, Proti ­ 0, Zdržel se ­ 0

 

5) Předseda finančního výboru V. Hebron přednesl zprávu rozpočtového opatření, jehož povinnost vyplývá z provedeného rozboru průběžného plnění rozpočtu s přihlédnutím ke skutečným potřebám na rok 2006.

a) Oblast příjmů

Příjmy z prodeje obecního plynovodu 1500000,-Kč

Příjmy z dividend ­ akcie čs.spořitelny 5000,-Kč

Převod alikvotní části z plynovodu na Gigant - 187000,- Kč

Celkem příjmy: 1318000,-Kč

 

 

b)Oblast výdajů

Daň z prodeje nemovitosti ­ plynovod 45000,-Kč

Zpracování územního plánu 250000,-Kč

Příspěvek farnímu úřadu 30000,-Kč

Dopravní značení obce 140000,-Kč

Oprava fasády KD a pohostinství 184000,-Kč

Nákup nářadí pro děti (skluzavky aj.) 50000,-Kč

Oprava veřejného osvětlení 25000,-Kč

Oprava rozhlasu 9000,-Kč

Výdaje celkem: 733000,-Kč

Nespecifikovaná rezerva 585000,-Kč

Výdaje včetně rezervy: 1318000,-Kč

 

Rozpočtová opatření jsou navržena na základě vyrovnanosti upraveného rozpočtu a v souladu s rozpočtovými pravidly. Opatření dle jednotlivých paragrafů a položek jsou uvedena v příloze zápisu.

Dále je starosta obce zmocněn schválit a zapojit do rozpočtu obce obdržené dotace.

Zastupitelstvo obce rozpočtové opatření a zmocnění starosty obce jednohlasně schválilo.

Hlasování: Pro ­ 5, Proti ­ 0, Zdržel se - 0

 

6) Na základě žádosti pana Jiřího Pospíšila o koupi obecního pozemku p.č.430/2­ 24m2 za účelem vybudování hospodářské budovy pro vlastní potřeby, zastupitelstvo obce projednalo a schválilo tento prodej výše jmenovanému žadateli. Jako jeden z tíživých důvodů se jeví nedostatečný dvorní prostor nemovitosti výše jmenovaného žadatele.

Hlasování: Pro ­ 5, Proti ­ 0, Zdržel se ­ 0

7) Odměny

Zastupitelstvo obce Nevojice odsouhlasilo odměnu starostovi a místostarostovi. A to odměna starostovi ve výši 4700,-Kč a odměna místostarostovi ve výši 2100,-Kč měsíčně. Ta to odměna se uděluje za dosavadní dobre výsledky. Starostovi obce je stanovena tato odměna za celý kalendářní rok.

Hlasování: Pro ­ 5, Proti ­ 0, Zdržel se ­ 0

8) Na Žádost starosty obce , zastupitelstvo odsouhlasilo proplacení dovolené za rok 2006 v počtu 20 dnů a to z důvodu přebytku 15 dnů z roku 2005.

Hlasování: Pro - 5, Proti - 0, Zdržení se - 0

 

9) Diskuse

V diskusi byla vznesena pochvala brigádnicím OÚ, které se v rámci pracovní náplně podíleli na zvelebení a zkrášlení obce. Zároveň bylo navrženo udělit pochvalu od zaměstnavatele.

Dále se v diskusi řešila zahrada u MŠ, kde bude umístněno nářadí pro děti jako skluzavky, prolízačky aj., také kácení stromů a budoucí podoba této prostory.

 

10) Schválení usnesení

Na veřejném zasedání zastupitelstva obce byly projednány a jednohlasně schváleny následující body jednání:

4) Určení minimálního počtu zastupitelstva obce pro volební období 2006-2010

5) Rozpočtové opatření a zmocnění starosty obce schválit obdržené dotace

6) Prodej pozemku J.Pospíšilovi

7) Odměny

8) Proplacení dovolené

11) Závěr

Starosta obce zakončil schůzi a poděkoval přítomným za účast v 19,20 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal dne 21.7. 2006 Josef Handrla

 

 

starosta obce: místostarosta:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Václav Filípek

Ivan Hrazdil