č.j.: 05602/MA

II. Veřejné zasedání zastupitelstva obce

ze dne 8.6. 2006

 

 

 

Přítomni: V. Malík          ..

J. Handrla          ..

Vl.Hebron          ..

V. Filípek          ..

I. Hrazdil          ..

 

 

 

 

Program jednání: 1. Pověření zapisovatele jednání

2. Pověření ověřovatelů

3. Určení usnesení schůze

4. Projednání a schválení závěrečného rozpočtu za rok 2005

5. Projednání a schválení rozpočtových opatření na rok 2006

6. Potvrzení příspěvku z JMK Brno (fasáda a zateplení KD)

7. Řešení paní ředitelky MŠ Nevojice

8. Prodej plynovodu

9. Diskuse

10. Schválení usnesení

11. Závěr

 

 

 

Schůzi zahájil v 18.30 hod. starosta obce V. Malík a přivítal občany v zasedací místnosti OÚ.

 

 

1) Zapisovatelem jednání byl pověřen J. Handrla.

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0

 

2) Ověřovateli zápisu byli jmenováni Vl. Hebron a I.Hrazdil

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0

 

3) Určením usnesení schůze byli pověřeni: VL. Hebron, V. Filípek, V. Malík a I.Hrazdil

 

 

4) Předseda finančního výboru pan Hebron seznámil zastupitelstvo obce se závěrečným účtem za rok 2005.

V oblasti příjmu byly rozebrány jednotlivé druhy daní, vlastní příjmy a dotace.

Celkové příjmy po konsolidaci k 31.12. 2005 činily 4166,1tis.Kč, což na upravený rozpočet představuje plnění na 101%.

Oblast výdajů byla podrobně rozebrána dle jednotlivých kapitol. Kromě běžných provozních nákladů bylo zastupitelstvo seznámeno se splácením půjčky a příspěvky

 


poskytované jednotlivým školám.

Úhrn všech výdajů po konsolidaci činil 3493tis.Kč, jejich čerpání na upravený rozpočet činilo 97,7%.

Z rozdílu příjmu a výdajů po konsolidaci vyplynul přebytek hospodaření ve výši 673,1tis.Kč.

Dále bylo zastupitelstvo seznámeno s vybranými rozvahovými účty, s vyúčtováním finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a s hospodařením MŠ Nevojice.

V neposlední řadě bylo zastupitelstvo seznámeno s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2005. Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky ani žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti.

Závěrečný účet, jehož nedílnou součástí byla zpráva o přezkoumání hospodaření obce byl přijat zastupitelstvem s vyjádřením bez výhrad. Zastupitelstvo obce závěrečný účet za rok 2005 jednohlasně schválilo.

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržení: 0

 

 

5) Projednání a schválení rozpočtových opatření na rok 2006

Předseda finančního výboru přednesl zastupitelstvu obce rozpočtová opatření na rok 2006, která vychází z provedeného rozboru průběžného plnění rozpočtu a s přihlédnutím ke skutečným potřebám obce.

Rozpočtová opatření činí:

- v oblasti příjmu 184800,-Kč

- v oblasti výdajů 184800,-Kč

 

Rozpočtová opatření jsou navržena na základě vyrovnanosti upraveného rozpočtu a v souladu s rozpočtovými pravidly.

Opatření dle jednotlivých položek jsou uvedena v příloze zápisu. Zastupitelstvo obce rozpočtová opatření jednohlasně schválilo.

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržení : 0

 

 

6) Potvrzení příspěvku z JMK Brno

Starosta obce V.Malík informoval zastupitelstvo obce o získání dotací v celkové sumě 93000,-Kč z rozpočtu JMK. Tato částka bude použita na zateplení a fasádu KD v Nevojicích.

 

7) Řešení paní ředitelky MŠ Nevojice

Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o závažném přestupku a porušení pracovní doby paní ředitelky MŠ Nevojice Heleny Sedláčkové, dále se zmínil o jejím liknavém postoji vůči obecnímu úřadu, jakož i k osobě starosty obce a rovněž zdůraznil ignoraci spolupráce s OÚ, kterou potvrdil i místostarosta obce.

1) Již v minulosti byly ústně vedeny stížnosti na výše jmenovanou paní ředitelku

ze strany rodičů dětí. Situace se vyostřila podáním písemné stížnosti pana Radka Pinkea ze dne 1.6. 2005, ve které uváděl fyzické trestání jeho dcery Kateřiny paní ředitelkou Sedláčkovou.

2) Další stížnost byla podána p. Veleslavem Malíkem z důvodu předčasného propuštění syna Ondřeje v 15.15hod. a ponechání tak bez dozoru a souhlasu rodičů, kteří v danou dobu byli mimo domov. Sama opustila pracoviště a tím nedodržela pracovní dobu, která je do 16.00hod. Tím se dopustila přestupku podle § 28 odst. č.1,písm. c přestupkového zákona 200/1990Sb. to zní: Přestupku se dopustí ten, kdo ponechá nezletilé dítě bez náležitého dozoru přiměřeného jeho věku, rozumové vyspělosti, popřípadě zdravotního stavu, a tím jej vystaví nebezpečí vážné újmy na zdraví.

3) Dále byli vzneseny stížnosti statutárních představitelů obce Nevojice na špatnou spolupráci ze strany ředitelky MŠ v Nevojicích.

V obou případech stížností pana Pinkea a V.Malíka byla paní ředitelce udělena písemná důtka a snížení osobního ohodnocení, a to úpodle zák.330/2003 Sb.§ 7, odst.3 .

Na návrh starosty obce bylo jednáno z výše uvedených důvodů o odvolání paní H.Sedláčkové z funkce ředitelky MŠ. Podle školského zákona §166,odst.5 písm. a, který zní: Závažné porušení nebo neplnění právních povinností vyplývající z vykonávané funkce, které bylo zjištěno zejména zřizovatelem příspěvkové organizace.

Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 2

 

8) Prodej plynovodu

Zastupitelstvo obce projednalo nabízenou možnost prodeje plynárenského zařízení Jihomoravským plynárnám Brno.

Doposud je plynárenské zařízení v majetku obce a vztah mezi obcí a plynárnami byl řešen smlouvou o nájmu a údržbě tohoto zařízení. Bylo konstatováno, že stárnutím zařízení by narůstaly náklady na opravy a údržbu, což by mohlo znatelně zatěžovat rozpočet obce.

Proto po projednání celé této záležitosti dospělo zastupitelstvo k závěru, že plynárenské zařízení prodá za nabízenou cenu 1 500 000,-Kč.

Celá tato otázka bude řešena a právně ošetřena kupní, darovací smlouvou a dohodou o ukončení nájemního vztahu a dohodou o narovnání.

Zastupitelstvo obce s tímto prodejem a řešením souhlasí.

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

 

 

9) Diskuse se týkala převážně těch bodů jednání, které byly projednávány na tomto zasedání. Debatovalo se v otázce prodeje plynovodu a využití získané tržby. Realizace dětského hřiště v objektu stávající zahrady MŠ. A dále se diskuse odvíjela v otázce paní ředitelky MŠ.

 

 

10) Schválení usnesení

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo následující body veřejného zasedání:

 

4) Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2005

5) Projednání a schválení rozpočtových opatření na rok 2006

7) Řešení paní ředitelky MŠ Nevojice

8) Prodej plynovodu Jmk

10) Schválení usnesení

 

Hlasování : pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal dne 10.6. 2006: J. Handrla

 

 

 

 

starosta obce: místostarosta:

 

 

 

 

 

 

 

ověřovatelé zápisu: Vladimír Hebron

Ivan Hrazdil