Úvodní stránka
Historie obce
Slu�by
Turistické tipy
Organizace
Obecní úřad
Fotogalerie
Jízdní řády

[ Nevojice od první zmínky až po současnost ] Historie obce ] Znak a prapor obce ] Náhled znaku ]


Nevojice od první zmínky až po současnost

   Jméno původního sídla pochází od osobního jména Nevoj. Středověká osada okrouhlého obvodu dodnes zřetelného v kotlině pod severními svahy ždánického lesa s tvrzí a kostelem, byla založena pravděpodobně již na konci 12. století.
   První zápis osady byl učiněn v zemských deskách brněnských v roce 1353, kdy markrabství moravské spravoval Jindřich , syn císaře a krále Karla IV. K nejznámějším písemnostem  patří latinsky psaná nadační listina Jindřicha z Nevojic, sepsaná v Nevojicích roku 1378.
   Z významných vlastníků Nevojic byl od roku 1406 po více než sto let vlivný moravský rod pánů z Ojnic, kteří se také psali z Nevojic. potom od roku 1511 sdílely Nevojice společné osudy s bučovickým panstvím, které patřilo nejprve rodu Černohorských z Boskovic a od roku 1597 Lichtenštejnům.
   Po třicetileté válce za níž téměř polovina z původních osmnácti usedlostí zpustla, byl v roce 1670 obnoven kostel sv. Mikuláže. V roce 1771 se nevojičtí usedlíci zakoupili u vrchnosti.
   Lokální kuracie a první škola i pro přifařený Letošov byly ustanoveny v roce 1785.
   Obec byla často sužována ničivými požáry. Při posledním velkém požáru na svatodušní pondělí v roce 1839 zahynulo 6 osob a uhořelo přes sto kusů dobytka.
   Počátkem roku 1869 byla znovuobnovena farnost. Dnešní podobu dostal farní kostel vystavěním věže v roce 1872. Od té doby je nevojický kostel význačnou krajinou dominantou.
   V roce 1889 byla vystavěna nová žkolní budova, v níž je nyní umístěná mateřská škola. Dnešní budova radnice byla vystavěna v roce 1907 na původním místě někdejší pastoušky.
   V roce 1920 byly zřízena  železniční zastávka a zavedena pravidelná doprava osobními vlaky. V roce následujícím začala elektrifikace obce.
   Obě světové války si vyžádaly 15 obětí z řad občanů. Od nacistické okupace byly Nevojice osvobozeny 29. dubna 1945.
   Po roce 1945 bylo započato s výstavbou kanalizační sítě a budování bezprašných vozovek.  Roku 1973 byla k obci přičleněna velkovýkrmna vepřů. V posledních zhruba padesáti letech bylo postaveno téměř padesát rodinných domů.
   Po roce 1990 vzniklo v Nevojicích několik živností z oboru  dřevozpracování, konfekce, výroba cukroví, instalatérství, odborného poradenství aj. V obci je mateřská škola, správa polesí, obchod se smíženým zbožím a obecní hospoda. V roce 1996 byla provedena plynofikace celé obce. V současné době žije ve stopadesáti domech více než; čtyři sta obyvatel.