Úvodní stránka
Historie obce
Slu�by
Turistické tipy
Organizace
Obecní úřad
Fotogalerie
Jízdní řády

Složení zastupitelstva obce ] Formuláře ] Úřední deska - archiv ] Místní obecně platné vyhlášky ] Sazebník služeb ] Řešení životních situací ] Výroční zpráva 2003 ] Podatelna ]


Na území obce Nevojice platí tyto vyhlášky:

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Vlastník psa (fyzická nebo právnická osoba).

2. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Správu poplatku vykonává obecní úřad příslušný podle trvalého bydliště (sídla) poplatníka.

Poplatník je odpovědný za to, že pes bude na veřejnosti opatřen evidenční známkou, kterou mu po přihlášení psa vydá správce poplatku. Nerozhoduje přitom, zda pes poplatku podléhá či nikoli. Ztrátu nebo odcizení evidenční známky je poplatník povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku. Známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož vlastníka.


3. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Poplatník je povinen podat správci poplatku přiznání k místnímu poplatku ze psů do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, jež poplatku nepodléhá.


Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku se platí 1/12 sazby.


Nastala-li skutečnost, která má za následek zánik povinnosti platit poplatek, přestává se poplatek platit uplynutím měsíce, ve kterém k této skutečnosti došlo a poplatník ji prokáže řádným dokladem (potvrzení o úhynu psa vystavené veterinářem, svědectví, doklad o změně trvalého pobytu) , v ostatních případech uplynutím měsíce, ve kterém tuto skutečnost oznámil poplatník správci poplatku.


4. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Obecní úřad Nevojice, č.p. 33.


5. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Obecní úřad Nevojice, Malík Veleslav, tel. 517 383 467

Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 18.00 do 20.00 hodin, v ostatních dnech se lze dotázat telefonicky.


6. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
Průkaz totožnosti (kontrola trvalého pobytu)


7. Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte8. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:


Sazby poplatku činí ročně:

Kč 40,- za jednoho psa

Kč 40,- za druhého a dalšího psa téhož vlastníka


Splatnost poplatku:Poplatek je splatný bez vyměření předem ročně, nejpozději do 31. prosince každého roku.

Poplatek se hradí v hotovosti.


Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním

výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50 %.


Osvobození a úlevy:
Poplatek se neplatí ze psů

a) užívaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných a držitelů ZTP-P

b) služebních sloužících Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a vlastník je členem Svazu záchranných brigád


9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

-


10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

-


11. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:

-


12. Můžete využít tuto elektronickou službu:

-


13. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

OZV obce Nevojice o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších změn a doplňků.


14. Jaké jsou související předpisy:

Zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.


15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Poplatník může proti platebnímu výměru podat do 30ti dnů ode dne doručení odvolání k Obecnímu úřadu Nevojice.


16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
Za porušení povinností nepeněžité povahy stanovených vyhl. č. o místním poplatku ze psů může správce poplatku uložit pokutu podle § 37 a 37a) zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.


17. Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:
Telefonní číslo 517 383 467


19. Za správnost návodu odpovídá:
Obecní úřad Nevojice